Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Netsimpel

1. Inleiding

Deze is van toepassing op de Overeenkomst tussen Netsimpel en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten. Door de Overeenkomst aan te gaan verklaart Contractant dat hij kennis heeft genomen van de Algemen Voorwaarden en instemt met de inhoud daarvan. Netsimpel behoudt zich het recht voor deze Algemen Voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen conform artikel 2.7 van de Algemene Voorwaarden via de website www.netsimpel.nl bekend worden gemaakt.

2. Definities

In deze voorwaarden komt aan de met een hoofdletter geschreven woorden onderstaande betekenis toe.

 • Advertentiedienst: de dienst met betrekking tot de promotie van de Website bestaande uit onder meer het samenstellen van advertenties en zoekwoorden, het koppelen van advertenties en zoekwoorden aan de Website, het plaatsen van advertenties in zoekmachine(s), het inkopen van zogenaamde kliks op advertenties en het beheer van het klikbudget van de Contractant.
 • Software: de CMS software (in object code) inclusief alle bijbehorende handleidingen;
 • CMS software: Content Management Systeem software;
 • Server: de server waarop de Website wordt gehost;
 • Website: de door Netsimpel voor Contractant ontwikkelde website en, indien overeengekomen, de bijbehorende e-mail adressen, etalagepagina’s en extra webpagina’s, inclusief de Software, de Netsimpel Content;
 • Netsimpel Content: de door Netsimpel op de Website geplaatste content (niet afkomstig van Contractant), waaronder mede doch niet uitsluitend wordt verstaan de look&feel, teksten, foto’s, filmmateriaal en eventuele andere materialen;
 • Content: de content die door Contractant zelf (danwel op verzoek van Contractant door Netsimpel) of door derden op de Facebookpagina en/of zijn Website wordt geplaatst, waaronder mede doch niet uitsluitend wordt verstaan, teksten, foto’s, filmmateriaal en eventuele andere materialen;
 • Domeinnaam: de domeinnaam toegekend aan Website
 • Registry: de organisatie waar de Domeinnaam is geregistreerd, waaronder mede doch niet uitsluitend de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).

3. Dienstverlening

Gedurende de duur van de Overeenkomst zal Netsimpel haar uiterste best doen om de Website en de Advertentiedienst in overeenstemming met de voorwaarden opgenomen in de Algemene Voorwaarden te leveren.

Indien overeengekomen bestaat de dienstverlening met betrekking tot de Website uit:

 • Het registreren en/of transporteren van een Domeinnaam:
  • registreren van nieuwe Domeinnaam indien de Contractant deze nog niet heeft
  • indien Contractant wel een domeinnaam heeft geregistreerd:
  • het transporteren van de URL van bestaande provider; of
  • het op naam van Netsimpel zetten van de reeds geregistreerde domeinnaam.
 • Het hosten van Website op een Netsimpel server.
 • Het aanmaken van één of, indien overeengekomen, meerdere emailadres(sen) (webmail) behorende bij de Domeinnaam.
  • Indien u een emailprogramma gebruikt, is Netsimpel niet verantwoordelijk voor de koppeling tussen de webmail en het emailprogramma. Netsimpel verstrekt instructies via email hoe deze koppeling gemaakt kan worden.
 • Het ontwerpen en opleveren van de Website inclusief de CMS software waarmee Contractant zelf aanpassingen kan doen aan de Content.
 • Indien overeengekomen, het op basis van Content ontwerpen en opleveren van een zogenaamde etalagepagina waarop Contractant maximaal 30 producten of diensten kan tentoonstellen. Deze etalagepagina is uitdrukkelijk geen webshop en bevat geen betaal module.
 • Het leveren van service en support op de Content (tekst en foto’s) en techniek van de Website
 • Het ter beschikking stellen van een systeem waarmee Contractant het bezoek van zijn Website kan analyseren.
 • Zoekmachineoptimalisatie met 2 zoekwoorden per pagina van Website welke zijn afgestemd met de Contractant.

4. Ontwikkeling van de Website

4.1 In het kader van de oplevering van de Website zal Netsimpel eenmalig telefonisch contact opnemen met Contractant en de

benodigde Netsimpel Content en Contractant Content door te nemen. Aan de hand van de door Contractant verstrekte informatie, zal Netsimpel haar uiterste best doen om binnen de overeengekomen termijn een eerste concept van de Website op te leveren door aan Contractant een email te zenden met daarin een link naar de Website.

4.2 De door Netsimpel op te leveren Website bestaat uit het aantal in de Overeenkomst overeengekomen pagina’s waarop algemene informatie, foto’s en eventuele andere Content met betrekking tot de producten en dienstverlening van Contractant staan. De Website kan zowel Netsimpel Content als andere Content bevatten.

4.3 Na de ontvangst van de opleveringse-mail heeft Contractant 5 werkdagen de tijd om eventuele aanpassingen door te geven aan Netsimpel. Indien deze worden geaccepteerd zal Netsimpel de aanpassingen verwerken en de aangepaste Website op de in artikel 4.1 genoemde wijze opleveren. Na deze aanpassingsronde geldt de Website in ieder geval als geaccepteerd.

Eventuele nieuwe aanpassingen kan Contractant door middel van de CMS software doorvoeren.

4.4 De Website wordt geacht te zijn geaccepteerd door Contractant:

 • Indien Contractant niet binnen de termijnen van 5 werkdagen een verzoek tot aanpassing bij Netsimpel heeft ingediend.
 • Indien de Website conform artikel 4.3 na afloop van de aanpassingsronde door Netsimpel wordt opgeleverd.

Na de acceptatie zal Netsimpel de Website live zetten en koppelen aan de overeengekomen Domeinnaam.

4.5 Indien overeengekomen zal Netsimpel aan de Website een emailaccount koppelen. Indien Contractant reeds beschikt over een bestaand e-mailadres, dan kan dat e-mailadres geplaatst worden op de Website. Op verzoek van Contractant kan Netsimpel een nieuw e-mailadres opzetten en Contractant via de mail uitleggen hoe dat e-mailadres geïmplementeerd kan worden op zijn/haar computer. Na afloop van de Overeenkomst zal Netsimpel het e-mailadres verwijderen.

5. Domeinnaam

5.1 Indien overeengekomen zal Netsimpel de Domeinnaam aanvragen en registreren bij de Registry van de Domeinnaam. Contractant is ermee bekend en akkoord dat op de aanvraag en de registratie bij de Registry en het gebruik van de Domeinnaam de Algemene Voorwaarden en andere regels van de Registry van toepassing zijn. Op verzoek van Contractant zal Netsimpel deze Algemene Voorwaarden en regels aan Contractant doen toekomen.

5.2 Contractant is ermee bekend dat de Registry de aanvragen van domeinnamen behandelt op volgorde van binnenkomst. De Registry beslist over de uiteindelijke toekenning van de Domeinnaam. Netsimpel zal haar uiterste best doen om de Domeinnaam voor Contractant aan te vragen maar kan geen enkele garantie geven op het succesvol registreren van de Domeinnaam door Netsimpel bij de Registry.

5.3 Indien Contractant (of een derde in opdracht van Contractant) voorafgaand aan de Overeenkomst reeds een Domeinnaam heeft geregistreerd, welke Contractant in het kader van de Overeenkomst wenst te gebruiken, dient Contractant er voor zorg te dragen dat deze wordt overgedragen aan Netsimpel. Zodra de Domeinnaam is overgedragen aan Netsimpel, zal Netsimpel er voor zorgdragen dat deze Domeinnaam aan de Website gekoppeld kan worden. In het kader van de overdracht zal Contractant steeds alle hiervoor benodigde informatie verschaffen en medewerking verlenen, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen het opvragen van de EPP token bij de huidige provider en het verstrekken van de opdracht tot de overdracht van de Domeinnaam.

5.4 Contractant is ermee bekend en akkoord dat Netsimpel de Domeinnaam uitsluitend op haar eigen naam registreert. Als gevolg hiervan heeft Contractant geen zeggenschap over de registratie van de Domeinnaam.

5.5 Contractant staat er voor in dat zijn gebruik van de Domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder mede doch niet uitsluitend de aan derden toekomende merk- en handelsnaamrechten. Indien Contractant vermoedt dat de Domeinnaam inbreuk maakt op rechten van derden zal hij/zij Netsimpel daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Netsimpel is te allen tijde gerechtigd de Domeinnaam te veranderen, bijvoorbeeld indien zij zelf het vermoeden heeft dat het gebruik daarvan door Contractant inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden danwel anderszins onrechtmatig is jegens derden. Daar waar mogelijk zal Netsimpel Contractant voorafgaand schriftelijk op de hoogte brengen van de verandering. De verandering van de Domeinnaam leidt niet tot een verplichting van Netsimpel tot betaling van een vergoeding aan Contractant voor de door hem gemaakte kosten of geleden schade. Indien een derde Netsimpel aanspreekt in verband met een inbreuk op de aan hem toekomende rechten, zal Netsimpel deze derde doorverwijzen naar Contractant. Contractant vrijwaart Netsimpel voor alle kosten en schade als gevolg van aanspraken van derden dienaangaande.

5.6 Contractant is gerechtigd om na afloop van de Overeenkomst de voor hem geregistreerde Domeinnaam kosteloos over te nemen. Op verzoek zal Netsimpel een transfercode aanmaken en per email aan Contractant verzenden. De transfercode blijft gedurende 5 dagen geldig. Wanneer Contractant binnen 5 dagen geen gebruik maakt van de transfercode, wordt de Domeinnaam vrijgegeven en (na een quarantaineperiode van 40 dagen) beschikbaar gesteld voor registratie door derden. Indien Contractant de Domeinnaam overneemt, verhuist het emailadres automatisch mee (proces van circa 5 dagen).

6. Gebruiksrecht Software

6.1 Gedurende de duur van de Overeenkomst verleent Netsimpel Contractant een niet-exclusieve, beperkte en niet-overdraagbare licentie met betrekking tot de Software. Contractant is uitsluitend gerechtigd de Software te gebruiken (via de aan hem toegekend wachtwoord en gebruiksnaam) op de Server ten behoeve van het wijzigen, ontwikkelen en aanpassen van de Website. Contractant is niet gerechtigd de Software geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen, toegankelijk te maken, over te dragen aan of op welke wijze dan ook beschikbaar te maken voor enige derde. Tevens is het Contractant niet toegestaan aanpassingen of wijzigingen in de Software aan te brengen, reservekopieën van de Software te maken, de Software te decompileren, de code te verveelvoudigen of anderszins de Software aan reverse engineering te onderwerpen.
6.2 Contractant erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software uitsluitend toekomen aan Netsimpel en of haar licentiegevers. Niets uit de Overeenkomst strekt tot de overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten.
6.3 Het is Netsimpel toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Software, voor zover dit de afgesproken werking niet nadelig beïnvloedt. Het is Contractant niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.

7. Hosting

7.1 Gedurende de duur van de Overeenkomst zal Netsimpel aan Contractant een hostingdienst met betrekking tot de Website leveren. In het kader van de hostingdienst zal Netsimpel schijfruimte op een door Netsimpel te bepalen Server ter beschikking stellen voor het plaatsen van de Website, het verhelpen van storingen en het verzorgen van de bereikbaarheid van de Website.
7.2 Netsimpel verbindt zich tot het verzorgen en aan de stand der techniek aanpassen van de beveiliging van de Server en Website en zal haar best doen om onbevoegde toegang tot en onbevoegd aanpassen van de Website te voorkomen.

8. Gebruik Website

8.1 Contractant zal door het gebruik van de Website geen rechten van derden (waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen derden die eveneens van de Websitediensten gebruik maken) schenden, zich ten opzichte van die derden niet onwelvoeglijk of onrechtmatig gedragen en aan derden geen schade toebrengen. In het bijzonder zal Contractant:

 • Geen spam of grote hoeveelheden e-mails per keer, via de Website versturen;
 • Zich geen toegang verschaffen tot computers, computersystemen of websites waarvoor hij niet is geautoriseerd;
 • Niet opzettelijk virussen of andere programma’s of gegevens verspreiden die schade kunnen toebrengen aan de apparatuur, programmatuur of gegevens van derden.
 • Niet zodanig gebruikmaken van de Website dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van Netsimpel en haar leveranciers of derden wordt verhinderd, dat daardoor klanten van Netsimpel of van de leveranciers van Netsimpel in het gebruik van hun Website worden gehinderd of dat daardoor het internetverkeer hinder ondervindt.

8.2 Contractant verkrijgt via een wachtwoord en toegangscode toegang tot de CMS software en de Website. Contractant dient te allen tijde vertrouwelijk om te gaan met de toegangscodes en de wachtwoorden en draagt er zorg voor dat de CMS Software uitsluitend door de bevoegde personen gebruikt kan worden. Contractant is volledig aansprakelijk voor alle aanpassingen in de Website via zijn toegang tot de CMS Software.

8.3 Onverminderd haar overige rechten en zonder schadeplichtig te zijn, is Netsimpel gerechtigd om haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, waaronder het verwijderen van de Website, indien Contractant in strijd met dit artikel handelt, Contractant vrijwaart Netsimpel voor aanspraken van derden die verband houden met het handelen van Contractant in strijd met dit artikel.

9. NetSimpel Content

9.1 De Website kan bestaan uit Netsimpel Content en Content afkomstig van Contractant. Contractant is ermee bekend en akkoord dat de Netsimpel Content niet specifiek voor hem is ontwikkeld en dat de Netsimpel Content eveneens gebruikt kan worden voor de producten van derden.

9.2 Indien overeengekomen kan de Netsimpel Content bestaan uit een video van de (activiteiten en/of het bedrijf van) Contractant. Netsimpel zal er in dat geval voor zorg dragen dat een filmmaker op het overeengekomen tijdstip en adres de video zal maken. De video zal tegelijkertijd met de oplevering van de Website worden opgeleverd. Indien door de Contractant akkoord bevonden, zal Netsimpel deze video op de Website plaatsen. De video wordt geleverd ‘as is’ zonder enige garantie of toezegging. Op Netsimpel rust geen verplichting om de video na de oplevering kosteloos aan te passen.

9.3 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website (exclusief de Contractant Content) berusten bij Netsimpel en/of haar licentiegever. Gedurende de duur van de Overeenkomst verkrijgt Contractant een niet-exclusief recht om de Netsimpel Content te gebruiken ten behoeve van de Website. Netsimpel is te allen tijde gerechtigd de Netsimpel Content aan te passen of te verwijderen zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade die daaruit kan voortvloeien.

10. Contractant Content

10.1 Contractant staat ervoor in dat alle door hem verstrekte en geplaatste Content, en alle overige informatie, juist en volledig is, alsmede dat hij gerechtigd is deze Content voor de Website te gebruiken.

10.2 Contractant garandeert dat de Content en zijn gebruik daarvan niet in strijd is met de in Nederland geldende wet- en regelgeving, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden danwel anders niet onrechtmatig is. In het bijzonder garandeert Contractant dat de Content geen pornografisch materiaal bevat, niet haatdragend of beledigend is en niet aanzet tot geweld. Contractant vrijwaart Netsimpel volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door zijn Content en het gebruik daarvan, danwel door het niet nakomen van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst of het handelen in strijd daarmee.

10.3 Het maken van een back-up of een kopie van de Content en Netsimpel Content maakt geen onderdeel uit van de dienst, Netsimpel is dan ook niet aansprakelijk voor het verlies of de beschadigen daarvan. Contractant zelf verantwoordelijk voor het maken van een kopie of back up van de inhoud van de Website.

10.4 Indien Netsimpel het vermoeden heeft dat de Content inbreuk maakt op de aan derden toekomende (intellectuele eigendoms) rechten dan wel anderszins onrechtmatig is, zal Netsimpel Contractant hiervan op de hoogte brengen en hem een termijn stellen waarbinnen de Content dient te worden aangepast. Indien Contractant aan dit verzoek geen gehoor geeft, acht Netsimpel zich gerechtigd de Content te verwijderen. Indien naar de mening van Netsimpel een nadere termijn echter niet kan worden afgewacht is zij gerechtigd per direct tot verwijdering over te gaan, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. Netsimpel is gerechtigd om .zip, mp3, jpg en soortgelijke bestanden te verwijderen indien deze bestanden leiden tot een te grote belasting van de Servers.

11. Zoekmachineoptimalisatie

Ten einde de vindbaarheid van de Website in de zoekmachines te optimaliseren zal Netsimpel de door Contractant opgegeven zoektermen verwerken, door iedere pagina van de Website met 2 zoekwoorden te optimaliseren.

12. Advertentiedienst

12.1 Indien overeengekomen zal Netsimpel, in het kader van de Advertentiedienst, haar uiterste best doen om kliks naar de Website te genereren door onder meer advertentielinks in zoekmachine(s) en/of websites plaatsen. De advertentielink zal worden gekoppeld aan zogenaamde “zoektermen”. Contractant is ermee bekend en akkoord dat Netsimpel het beleid met betrekking tot de advertentielinks, zoektermen en kliks zelfstandig vaststelt. Op Netsimpel rust geen verplichting om ten aanzien hiervan rapportages te verstrekken. Contractant is verder mee bekend en akkoord dat in de zoekmachines advertentielinks worden getoond in volgorde van ranking en op basis van de biedprijzen. De biedprijzen kunnen veranderen. Netsimpel kan hier geen invloed op uitoefenen.

12.2 Voor het plaatsten van de advertentielinks is Netsimpel gebonden aan de voorwaarden van zoekmachine(s) en/of website(s).

12.3 Netsimpel is te allen tijde gerechtigd bepaalde zoektermen en advertenties te weigeren of te verwijderen, bijvoorbeeld indien deze inbreuk maken op rechten van derden. Netsimpel zal zich daarbij steeds houden aan de richtlijnen van de betreffende zoekmachines.

12.4 Contractant is ermee bekend en akkoord dat de prijs per klik steeds wordt bepaald door de marktprijs en dat Netsimpel daar geen invloed op kan uitoefenen. De marktprijs is onderhevig aan vraag en aanbod en staat dus niet vast.

12.5 Netsimpel zal zich zoveel mogelijk inspannen om het maandbudget voor de kliks gelijkmatig over een maand te verdelen. Na het aflopen van een campagne wordt het niet gebruikte advertentiebudget door Netsimpel gecrediteerd.

12.6 De zoekmachine(s) waar de tekstadvertenties door Netsimpel geplaatst worden hebben verfijnde hulpmiddelen om klikfraude te voorkomen en te identificeren. Zij gebruiken onder meer fraudefilters om oneigenlijke kliks eruit te filteren.De zoekmachines laden geen kliks die verdacht worden geacht.

12.7 Indien Contractant het vermoeden heeft dat er sprake is van onbevoegde kliks naar zijn Website, ongewoon lage conversie cijfers, en/of kliks die van buiten Nederland worden gegeneerd, kan hij per e-mail contact opnemen met Netsimpel. Contractant zal zijn e-mail voorzien van een nadere onderbouwing van zijn vermoeden. Indien Netsimpel als gevolg hiervan tot de conclusie komt dat er sprake zou kunnen zijn van kliks zal zij de betreffende zoekmachine hierover informeren. Netsimpel zal de richtlijnen van de klikfraude zoals die door elke zoekmachine wordt opgesteld volgen. Het besluit/advies van de zoekmachine hierin is dan ook leidend.

13. Support

13.1 Na oplevering van de Website levert Netsimpel support op basis van fair use policy op het gebied van het gebruik van de Website.

De support kan bestaan uit:

 • uploaden van Content;
 • verstrekken van voorlichting met betrekking tot de plaatsing van de Content;
 • adviseren op het gebied van zoektermen;
 • aanpassen en aanvullen van de Website;
 • het toelichten van de rapportage;
 • aanpassen van beeldmateriaal met betrekking tot de Website;
 • adviseren over andere bestaande producten die Netsimpel aanbiedt.

14. Duur overeenkomst

Voor Website gaat Contractant een Overeenkomst met een minimale looptijd van 1 jaar aan. Daarna wordt de Overeenkomst automatisch omgezet naar een Overeenkomst voor onbepaalde tijd. Vanaf dat moment kan Contractant de Overeenkomst tegen het eind van iedere maand opzeggen.